TOKYO HONGKONG HO CHI MINH SINGAPORE COLOMBO CHENNAI KARACHI DUBAI TIERSTE HAMBURG KOPER PRAHA BRATISLAVA GDANSK CHICAGO LOS ANGELES

INCOTERMS 2010

  • EXW EX Works – zo závodu Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď dá tovar k dispozícii kupujúcemu vo svojom závode alebo na inom dohodnutom mieste (napr. v továrni, v sklade, a pod.). Obzvlášť nie je zodpovedný za naloženie tovaru na dopravný prostriedok obstaraný kupujúcim, ani za preclenie tovaru pri vývoze.
  • FCA Free Carrier – vyplatené k boku lodi Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď dá tovar colne prejednaný na vývoz k dispozícii dopravcovi menovanému kupujúcim na dohodnutom mieste. Zvolené miesto dodania je rozhodujúce pre určenie zodpovednosti za naloženie a vyloženie tovaru na dohodnutom mieste. Pokiaľ dochádza k dodávke v objekte predávajúceho, predávajúci je zodpovedný za naloženie.
  • CPTCarriage Paid To – preprava platena do Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru dopravcovi ním menovanému. Predávajúci musí zaplatiť náklady a prepravné, potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého miesta určenia, ale nebezpečenstvá straty a poškodenia tovaru, ako aj všetky dodatočné náklady vzniknuté po odovzdaní tovaru do starostlivosti dopravcu, prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho.
  • CIPCarriage and Insurance Paid To – preprava a poistenie platené do Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru dopravcovi ním menovanému. Predávajúci musí zaplatiť náklady a prepravné, potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého miesta určenia, ale nebezpečenstvá straty a poškodenia tovaru, ako aj všetky dodatočné náklady vzniknuté po odovzdaní tovaru do starostlivosti dopravcu prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho. Predávajúci je ďalej povinný obstarať poistenie, kryjúce kupujúceho pred nebezpečenstvom straty a poškodenia tovaru počas prepravy, uzatvoriť poistnú zmluvu a zaplatiť poistné.
  • DATDelivered At Terminal – s dodaním na terminál
  • DAPDelivered At Place – s dodaním na miesto určenia Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru kupujúcemu, colne prejednaného na dovoz a nevyloženého z pristaveného dopravného prostriedku v dohodnutom mieste určenia. Predávajúci je povinný znášať náklady a nebezpečenstvá do dodania na toto miesto vrátane "povinností" súvisiacich s dovozom tovaru do krajiny určenia.
  • FASFree Alongside Ship – vyplatené dopravcovi Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď dodá tovar k boku lode v dohodnutom prístave nalodenia. Kupujúci znáša všetky náklady a nebezpečenstvá straty alebo poškodenia tovaru od tohto momentu. Doložka FAS vyžaduje, aby predávajúci zabezpečil colné prejednanie tovaru na vývoz.
  • FOBFree On Board – vyplatné na palubu lodi Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď tovar prešiel cez zábradlie lode v dohodnutom prístave nalodenia. Kupujúci znáša všetky náklady a nebezpečenstvá straty alebo poškodenia tovaru od tohto momentu. Doložka FOB vyžaduje, aby predávajúci colne prejednal tovar na vývoz.
  • CFRCost and Freight – náklady a prepravné Predávajúci musí zaplatiť náklady a prepravné, potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého prístavu určenia, ale riziko straty a poškodenia tovaru, ako aj všetky dodatočné náklady vzniknuté po dodaní tovaru prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho.
  • CIFCost, Insurance and Freight – náklady, poistenie a prepravné Predávajúci musí zaplatiť náklady a prepravné, potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého prístavu určenia, ale riziko straty a poškodenia tovaru, ako aj všetky dodatočné náklady vzniknuté po dodaní tovaru prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho. Predávajúci je ďalej povinný obstarať námorné poistenie, kryjúce kupujúceho pred nebezpečenstvom straty a poškodenia tovaru počas prepravy, uzatvoriť poistnú zmluvu a zaplatiť poistné.